Trin 1:

Gennemgå og acceptere nedenstående vilkår og betingelser:

ASCENSIA DIABETES CARE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

("Aftale")

 

 

 1. LICENSBEVILLING. Ascensia Diabetes Care Holdings AG ("Ascensia") bevilliger dig hermed ret til at bruge én kopi af det vedlagte softwareprogram ("Softwaren", Ascensias USB KABEL DRIVER systemsoftware) og alle relaterede værktøjer på en enkelt terminal tilsluttet en enkelt computer (dvs. med en enkelt CPU). Du må ikke netværke softwaren eller på anden måde bruge den på mere end én computerterminal ad gangen.

 

 1. COPYRIGHT. Copyright til Softwaren ejes af Ascensia og er beskyttet af canadiske og amerikanske copyrightlove og internationale traktatbestemmelser. Du skal behandle softwaren som materiale med tilknyttet ophavsret. Du må dog enten (a) lave én kopi af Softwaren, udelukkende som sikkerhedskopi eller til arkiveringsformål eller (b) overføre Softwaren til én enkelt harddisk, forudsat at du beholder originalen udelukkende som sikkerhedskopi eller til arkiveringsformål. Du må ikke kopiere dokumentationen, som følger med Softwaren.

 

 1. LICENSVILKÅR. Hvis du ikke overholder alle vilkår i nærværende aftale, ophører licensen. Hvis Softwaren er leveret til dig som et lån, vil licensen ophøre, når lånet ophører. Ellers vil licensen fortsætte indtil den dato, hvor du ophører med at bruge Softwaren, medmindre den opsiges tidligere. Ved opsigelse af denne aftale skal du på eget ansvar og for egen regning straks slette eller destruere Softwaren.  

 

 1. ANDRE RESTRIKTIONER. Du må ikke distribuere, udleje, lease eller på anden måde overføre alle eller nogen dele af Softwaren eller dokumentationen til nogen tredjepart uden Ascensias forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke underlicensere, distribuere, sende, overdrage eller på anden måde overføre eller stille alle eller nogen dele af de rettigheder, som Ascensia har tildelt dig iht. nærværende aftale, til rådighed uden Ascensias forudgående skriftlige samtykke. Hvis Softwaren er en opdatering, skal enhver overførsel inkludere opdateringen og alle tidligere versioner. Du må ikke modificere, tilpasse eller oversætte softwaren eller dokumentationen. Du må ikke ændre eller fjerne copyrightmeddelelsen eller andre meddelelser om ejendomsret, der vises på eller i Softwaren eller medfølgende dokumentation. Du må ikke dekonstruere, dekompilere, adskille eller oversætte softwaren eller få tredjemand dertil.

 

 1. FORBEDRINGER OG OPDATERINGER. Fra tid til anden kan Ascensia efter eget skøn levere forbedringer, opdateringer eller nye versioner af Softwaren i henhold til deres standardvilkår og -betingelser herfor. Nærværende aftale skal dække sådanne forbedringer.

 

 1. BEGRÆNSET GARANTI. Du påtager dig alt ansvar for at have valgt Softwaren som værende hensigtsmæssig til at opnå de resultater, du har til hensigt. Ascensia garanterer, at Softwaren i alt væsentlighed vil fungere som beskrevet i dokumentationen i et tidsrum på tredive (30) dage fra download-tidspunktet. BORTSET FRA DEN FOREGÅENDE BEGRÆNSEDE GARANTI LEVERES SOFTWAREN SOM BESET OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER ANVENDELIGHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL.

 

 1. KUNDENS MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER. Ascensias fulde ansvar og din eneste beføjelse skal efter Ascensias valg være reparation eller bytning af Software, som ikke lever op til Ascensias begrænsede garanti, og som returneres til Ascensia. Denne begrænsede garanti er ugyldig, hvis fejl ved Softwaren er resultatet af uheld, misbrug eller forkert anvendelse. Enhver udskiftet Software vil være garanteret i den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller tredive (30) dage alt efter, hvad der er længst.

 

 1. INTET ANSVAR FOR DIREKTE ELLER FØLGESKADER. Medmindre det er forbudt iht. national eller regional lovgivning, skal Ascensia eller dennes leverandører ikke under nogen omstændigheder være ansvarlige for nogen skader overhovedet (inklusive, men ikke begrænset til skader som følge af tabt forretningsindkomst, forretningsafbrydelse, tab af forretningsinformation eller andet tab af penge), som opstår i forbindelse med brugen af eller manglende evne til at bruge dette Ascensia-produkt, selv hvis Ascensia eller dennes leverandør er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

 

 1. DIVERSE. Du skal ikke have nogen rettighed til at udstede underlicens til nogen af rettighederne i nærværende aftale af nogen grund. I tilfælde af dit brud på nærværende aftale skal du være ansvarlig for alle tab, som Ascensia lider, og nærværende aftale vil være ophørt. Hvis nogen del af nærværende aftale kendes ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal gyldigheden, lovligheden og retskraften af de øvrige dele af nærværende aftale ikke påvirkes eller hæmmes deraf. I tilfælde af, at en retstvist resulterer fra nærværende aftale, skal den vindende part have alle retsomkostninger betalt.
 2. HELE AFTALEN Nærværende aftale udgør den fulde aftale mellem parterne for levering af Software og dets tilknyttede brugermanualer og overgår alle tidligere arrangementer, aftaler, fremstillinger og erklæringer. Nærværende aftale kan ikke ændres eller modificeres undtagen ved skriftligt dokument, som er behørigt udfærdiget og underskrevet af begge parter til nærværende aftale.
 3. VÆRNETING. Nærværende aftale skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i delstaten New York, uden henvisning til international privatret. Begge parter til nærværende aftale indvilliger i, at retten i delstaten New York skal have eksklusivt værneting.
 4. SKATTER OG AFGIFTER. Du er ansvarlig for betaling af alle skatter, told eller afgifter, der nu eller herefter pålægges af en hvilken som helst myndighed mht. nærværende aftale for levering, brug eller vedligeholdelse af Softwaren og/eller enhver brug af Softwaren, og hvis nogen af ​​de foregående skatter, told eller afgifter betales af Ascensia på noget tidspunkt, skal du refundere Ascensia fuldt ud ved krav herom.
 5. BEKRÆFTELSE.

Jeg bekræfter, at jeg har læst nærværende aftale, forstår den, og indvilliger i at være bundet af dens vilkår og betingelser.