Βήμα 1:

Διαβάστε και αποδεχτείτε τους παρακάτω όρους και συνθήκες:

ASCENSIA DIABETES CARE

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

(«Σύμβαση»)

 

 

 1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. H Ascensia Diabetes Care Holdings AG («Ascensia») σας παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης ενός αντιγράφου του εσώκλειστου προγράμματος λογισμικού (το «Λογισμικό», DRIVER ΚΑΛΩΔΙΟΥ USB της Ascensia) και όλα τα σχετικά εργαλεία σε ένα τερματικό που συνδέεται σε έναν υπολογιστή (δηλαδή, με μία μόνο μονάδα επεξεργασίας - CPU). Δεν επιτρέπεται να δικτυώσετε το Λογισμικό ή να το χρησιμοποιήσετε διαφορετικά σε περισσότερα από ένα τερματικά υπολογιστή ταυτόχρονα.

 

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (COPYRIGHT). Τα πνευματικά δικαιώματα επί του Λογισμικού ανήκουν στην Ascensia και προστατεύονται από τους νόμους του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών και τις διατάξεις διεθνών συνθηκών. Πρέπει να μεταχειρίζεστε το Λογισμικό ως υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα, εκτός από το ότι μπορείτε είτε (α) να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού αποκλειστικά για λόγους λήψης αντιγράφου ασφαλείας ή αρχειοθέτησης ή (β) να μεταφέρετε το Λογισμικό σε ένα μόνο σκληρό δίσκο, εφόσον διατηρήσετε το πρωτότυπο αποκλειστικά για λόγους λήψης αντιγράφου ασφαλείας ή αρχειοθέτησης. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε τα γραπτά υλικά που συνοδεύουν το Λογισμικό.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, η άδεια θα τερματιστεί. Εάν το λογισμικό σάς παρέχεται με τη μορφή δανείου, η άδεια θα τερματιστεί όταν τερματιστεί ο δανεισμός. Διαφορετικά, η άδεια θα συνεχιστεί έως την ημερομηνία που θα παύσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, εκτός εάν τερματιστεί νωρίτερα. Αμέσως μετά τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης, εσείς, με δική σας ευθύνη και έξοδα, θα πρέπει να διαγράψετε ή να καταστρέψετε αμέσως το Λογισμικό.  

 

 1. ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. Δεν επιτρέπεται να διανείμετε, ενοικιάσετε ή μισθώσετε ή κατά τα άλλα μεταβιβάσετε ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού ή των γραπτών υλικών σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συναίνεση της Ascensia. Δεν επιτρέπεται να υποαδειοδοτήσετε, εκχωρήσετε ή μεταβιβάσετε με άλλον τρόπο όλα ή οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων που εκχωρούνται σε εσάς από την Ascensia στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συναίνεση της Ascensia. Εάν το Λογισμικό αποτελεί ενημέρωση, οποιαδήποτε μεταφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ενημέρωση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, προσαρμόσετε ή μεταφράσετε το Λογισμικό ή τα συνοδευτικά γραπτά υλικά. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε ή αφαιρείτε κοινοποιήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες ιδιοκτησιακές κοινοποιήσεις που εμφανίζονται στο ή εντός του Λογισμικού ή των συνοδευτικών γραπτών υλικών. Δεν επιτρέπεται σε εσάς και εσείς δεν θα επιτρέψετε σε ένα τρίτο μέρος, να προβεί σε αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή μετάφραση του Λογισμικού.

 

 1. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. Κατά καιρούς και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Ascensia μπορεί να παρέχει βελτιώσεις, ενημερώσεις ή νέες εκδόσεις του Λογισμικού με τους τότε τυπικούς όρους και προϋποθέσεις αυτού. Η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει για τις εν λόγω βελτιώσεις.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Αναλαμβάνετε κάθε ευθύνη για την επιλογή του Λογισμικού, όπως ενδείκνυται για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιθυμείτε. Η Ascensia εγγυάται ότι το Λογισμικό θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται στα συνοδευτικά έγγραφα, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

 

 1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. Η συνολική νομική ευθύνη της Ascensia και η αποκλειστική σας αποζημίωση θα είναι, κατ' επιλογή της Ascensia, η επισκευή ή αντικατάσταση του Λογισμικού που δεν ανταποκρίνεται στην Περιορισμένη Εγγύηση της Ascensia και που επιστρέφεται στην Ascensia. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση θα καταστεί άκυρη εάν η αστοχία του Λογισμικού προήλθε από ατύχημα, ακατάλληλη χρήση ή ακατάλληλη εφαρμογή. Οποιοδήποτε Λογισμικό αντικατάστασης θα καλύπτεται από εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, όποιο διάστημα από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
 2. ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. Εκτός εάν απαγορεύεται κατά τα άλλα από τους τοπικούς ή κρατικούς νόμους, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη η Ascensia ή οι προμηθευτές της για οποιεσδήποτε ζημιές (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, αποζημιώσεις για απώλεια επιχειρηματικών κερδών, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών ή άλλες οικονομικές ζημίες) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του προϊόντος της Ascensia, ακόμη και αν η Ascensia ή ο αντιπρόσωπός της έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
 3. ΔΙΑΦΟΡΑ. Δεν θα έχετε δικαίωμα να υποαδειοδοτήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Σύμβασης από εσάς, θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις ζημιές έναντι της Ascensia, και η παρούσα Σύμβαση θα τερματιστεί. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεαστεί ή περιοριστεί από αυτήν. Σε περίπτωση νομικής διαδικασίας που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση, το μέρος που επικρατεί θα λάβει αποζημίωση για το σύνολο των νομικών του εξόδων.
 4. ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την προμήθεια του Λογισμικού και των σχετικών εγχειριδίων χρήσης και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες διευθετήσεις, συμφωνίες, δηλώσεις και δεσμεύσεις. Η παρούσα Σύμβαση δεν επιτρέπεται να αλλάξει ή να τροποποιηθεί παρά μόνο με έγγραφη πράξη δεόντως υπογεγραμμένη από αμφότερους τους συμβαλλομένους της παρούσας.
 5. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ. Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, χωρίς αναφορά σε νομικές αντιφάσεις. Κάθε συμβαλλόμενος στην παρούσα συμφωνεί με την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.
 6. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΙ. Θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων, δασμών ή εισφορών που μπορούν να επιβληθούν τώρα ή στο μέλλον από οποιαδήποτε αρχή βάσει της παρούσας Σύμβασης για την προμήθεια, χρήση ή συντήρηση του Λογισμικού και εάν οποιοιδήποτε από τους προαναφερόμενους φόρους, δασμούς ή εισφορές καταβληθούν σε οποιαδήποτε στιγμή από την Ascensia, θα αποζημιώσετε την Ascensia πλήρως και κατ' απαίτησή της.
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ.

Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει την παρούσα Σύμβαση, την έχω κατανοήσει και συμφωνώ να δεσμεύομαι από τους όρους και τις προϋποθέσεις της.