Step 1:

Lue ja hyväksy ehdot alla:

ASCENSIA DIABETES CARE -YHTIÖN

LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

("Sopimus")

 

 

 1. KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN. Ascensia Diabetes Care Holdings AG -yhtiö ("Ascensia") myöntää sinulle oikeuden käyttää liitteenä olevan ohjelmisto-ohjelman ("Ohjelmisto", Ascensian USB CABLE DRIVER -järjestelmäohjelmisto) yhtä kopiota ja kaikkia siihen liittyviä työkaluja yhteen tietokoneeseen yhdistetyllä yhdellä näyttöpäätteellä (eli yhdellä suorittimella). Et saa liittää ohjelmistoa verkostoon tai muutoin käyttää sitä useammalla kuin yhdellä tietokoneella samaan aikaan.

 

 1. TEKIJÄNOIKEUS. Ascensia omistaa ohjelmiston tekijänoikeudet, ja ohjelmistoa suojaavat Kanadan ja Yhdysvaltain tekijänoikeuslait ja kansainväliset sopimusmääräykset. Sinun tulee käsitellä ohjelmistoa tekijänoikeuksien alaisena materiaalina, poikkeuksena oikeus joko (a) luoda yksi kopio ohjelmistosta ainoastaan varmuuskopiointi- tai arkistointitarkoituksessa tai (b) siirtää ohjelmisto yhdelle kovalevylle edellyttäen, että säilytät alkuperäisen kopion ainoastaan varmuuskopiointi- tai arkistointitarkoitukseen. Et saa kopioida ohjelmiston mukana tulleita kirjallisia ohjemateriaaleja.

 

 1. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLOAIKA. Jos rikot jotain tämän sopimuksen ehtoa, käyttöoikeus irtisanotaan. Jos ohjelmisto tarjotaan sinulle lainana, käyttöoikeus irtisanotaan laina-ajan päättyessä. Muutoin käyttöoikeus jatkuu siihen päivään saakka, jolloin lopetat ohjelmiston käyttämisen, ellei sitä irtisanota aiemmin. Tämän sopimuksen päättyessä sinun on omalla vastuullasi ja kustannuksellasi poistettava tai tuhottava välittömästi koko ohjelmisto.  

 

 1. MUUT RAJOITUKSET. Et saa jaella, vuokrata tai muutoin siirtää ohjelmistoa tai sen osaa tai ohjemateriaaleja kolmannelle osapuolelle ilman Ascensian kirjallista ennakkosuostumusta. Et myöskään saa alilisensoida, luovuttaa tai muutoin siirtää Ascensian sinulle tämän sopimuksen mukaisesti myöntämiä oikeuksia tai niiden osaa ilman Ascensian kirjallista ennakkosuostumusta. Jos ohjelmisto on päivitys, jokaiseen siirtoon on sisällyttävä päivitys ja kaikki aiemmat versiot. Et saa muokata, mukauttaa tai kääntää ohjelmistoa tai sen mukana tulevia kirjallisia ohjemateriaaleja. Et myöskään saa muuttaa tai poistaa tekijänoikeusilmoituksia ja muita valmistajakohtaisia ilmoituksia, jotka esiintyvät ohjelmistossa tai sen mukana tulevissa kirjallisissa ohjemateriaaleissa. Et saa itse etkä saa sallia kolmannen osapuolen muuttaa ohjelmaa lähdekoodiksi tai purkaa, hajottaa tai kääntää sitä.

 

 1. PARANNUKSET JA PÄIVITYKSET. Ascensia voi aika ajoin oman harkintansa mukaisesti tarjota ohjelmiston parannuksia, päivityksiä tai uusia versiota tuolloisilla vakiosopimusehdoillaan. Tätä sopimusta sovelletaan kyseisiin parannuksiin.

 

 1. RAJOITETTU TAKUU. Vastuu siitä, että olet valinnut ohjelmiston saavuttaaksesi haluamasi tulokset, kuuluu kokonaisuudessaan sinulle.   Ascensia takaa, että ohjelmisto toimii olennaisesti sitä koskevissa asiakirjoissa kuvatulla tavalla kolmenkymmenen (30) päivän ajan sen lataamisesta. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITETTUA TAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA, OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUUN MUASSA OLETETUSTA MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

 

 1. ASIAKKAAN OIKEUSSUOJAKEINOT. Ascensian oman valinnan mukaisesti sen koko vastuu rajoittuu sellaisen ohjelmiston korjaamiseen tai vaihtamiseen uuteen, joka ei vastaa Ascensian rajoitettua takuuta ja joka palautetaan Ascensialle. Tämä on samalla sinun ainut oikeussuojakeinosi. Tämä rajoitettu vastuu mitätöityy, mikäli ohjelmiston vika johtuu onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai vääränlaisesta käytöstä. Korvaavaa ohjelmistoa koskeva takuu on voimassa alkuperäisen takuuajan jäljellä olevan ajan tai kolmekymmentä (30) päivää, kumpi vain on pidempi.
 2. EI VASTUUVELVOLLISUUTTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA. Paitsi mitä on muutoin kielletty paikallisten tai valtion lakien mukaisesti, Ascensia tai sen tavarantoimittajat eivät missään tilanteessa ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista (sisältäen rajoituksetta liiketoiminnan voittojen menetyksen, liiketoiminnan keskeytyksen, liiketoimintaan liittyvien tietojen menetyksen tai muun rahallisen menetyksen), jotka johtuvat tämän Ascensian tuotteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, vaikka Ascensialle tai sen jälleenmyyjälle olisi kerrottu tämänkaltaisten vahingonkorvausten mahdollisuudesta.

 

 1. MUUTA TIETOA. Sinulla ei ole oikeutta alilisensoida mitään tämän sopimuksen oikeutta mistään syystä. Siinä tapauksessa, että rikot tämän sopimuksen ehtoja, olet vastuussa vahingonkorvauksista Ascensialle, ja tämä sopimus irtisanotaan. Mikäli jonkin tämän sopimuksen osan katsotaan olevan pätemätön, laiton tai toimeenpanokelvoton, se ei vaikuta tämän sopimuksen muiden osien kelpoisuuteen, laillisuuteen ja toimeenpanokelpoisuuteen tai millään tavalla heikennä niitä. Mikäli tämä sopimus johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin, voittavan osapuolen oikeuskulut korvataan.
 2. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen osapuolten välillä koskien ohjelmiston ja siihen liittyvien käyttöohjeiden toimittamista ja syrjäyttää kaikki aiemmat järjestelyt, sopimukset, esitykset ja sitoumukset. Tätä sopimusta ei saa muuttaa tai muokata ilman tässä sopimuksessa mainittujen molempien osapuolien asianmukaista kirjallista sopimusta.
 3. SOVELLETTAVA LAKI. Tätä sopimusta säätelevät New Yorkin osavaltion lait ja siihen sovelletaan niitä, ilman viitettä lainvalintasääntöihin.   Molemmat osapuolet suostuvat täten siihen, että yksinomainen tuomiovalta kuuluu New Yorkin osavaltion tuomioistuimille.
 4. VEROT JA TULLIT. Sinä olet vastuussa kaikkien verojen, tullien tai maksujen suorittamisesta, joita jokin viranomainen voi määrätä nyt tai myöhemmin tälle sopimukselle ohjelmiston toimittamisesta, käytöstä tai ylläpidosta, ja jos Ascensia joskus maksaa jonkin edellisistä veroista, tulleista tai maksuista, sinun on vaadittaessa korvattava ne Ascensialle täysimääräisesti.
 5. VAHVISTUKSET.

Vahvistan lukeneeni tämän sopimuksen ja ymmärtäväni sen ja suostuvani sitoutumaan sen ehtoihin.