Trinn 1:

Les og godta vilkårene og betingelsene nedenfor:

ASCENSIA DIABETES CARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE

(«Avtale»)

 

 

 1. LISENSBEVILLING. Ascensia Diabetes Care Holdings AG («Ascensia») gir deg herved rett til å bruke én kopi av medfølgende programvare («programvaren» Ascensias Driver til USB KABEL), og alle relaterte hjelpesystemer på en enkel terminal koblet til én enkel datamaskin (dvs. med en enkel prosessorenhet). Du kan ikke kjøre programvaren over nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn én dataterminal samtidig.

 

 1. OPPHAVSRETT. Opphavsretten til programvaren eies av Escensia og er beskyttet av kanadiske og amerikanske lover om opphavsrett, samt bestemmelser i internasjonale traktater. Du må behandle programvaren som opphavsrettsbeskyttet materiale med unntak av at du kan enten (a) lage en kopi av programvaren utelukket for sikkerhetskopiering eller arkivering, eller (b) overføre programvaren til en enkel harddisk, gitt at du utelukkende beholder originalen for sikkerhetskopiering eller arkivering. Du kan ikke kopiere det skriftlige materialet som følger med programvaren.

 

 1. LISENSVILKÅR. Hvis du unnlater å overholde hvilket som helst vilkår i denne avtalen, blir lisensen terminert. Programvaren gis til deg som et lån, og lisensen blir terminert når lånet termineres. Ellers vil lisensen fortsette inntil den dato du opphører å bruke programvaren, med mindre den opphører tidligere. Ved opphør av denne avtalen skal du, på eget ansvar og egen kostnad, umiddelbart slette eller destruere programvaren.  

 

 1. ANDRE BEGRENSNINGER. Du skal ikke distribuere, leie ut eller på annen måte overføre programvaren eller skriftlige materialer helt eller delvis til noen tredjepart uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Ascensia. Du skal ikke viderelisensiere, tildele eller på annen måte overføre eller helt eller dedlvis gjøre tilgjengelig noen av de rettigheter som er gitt deg fra Ascensia etter denne avtalen uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Ascensia. Hvis programvaren er en oppdatering, må enhver overføring inkludere oppdateringen og alle tidligere versjoner. Du skal ikke endre, tilpasse eller oversette programvaren eller medfølgende skriftlige materialer. Du skal ikke endre eller fjerne opphavsrettsmerkinger og andre rettighetsmerkinger som opptrer på eller i programvaren eller skriftlige materialer. Du skal ikke – og skal ikke la noen tredjepart – omvendtutvikle, dekompilere, demontere eller oversette programvaren.

 

 1. FORBEDRINGER OG OPPDATERINGER. Fra tid til annen kan Ascensia, etter eget enerådende skjønn, levere forbedringer, oppdateringer eller nye versjoner av programvaren på sine gjeldende standard avtalevilkår og betingelsene derav. Denne avtalen skal gjelde slike forbedringer.

 

 1. BEGRENSET GARANTI. Du påtar deg alt ansvar for valget av programvaren som egnet for å oppnå resultatene du ønsker. Ascensia garanterer at programvaren skal være av tilstrekkelig ytelse som beskrevet i dokumentasjonen i en periode på tretti (30) dager etter nedlasting. MED UNNTAK AV DEN FØRNEVNTE BEGRENSEDE GARANTIEN BLIR PROGRAMVAREN GITT SOM DEN ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER ANTYDET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ANTYDEDE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

 

 1. KUNDENS BOTEMIDLER. Ascensias fullstendige ansvar ovenfor deg og ditt utelukkende botemiddel skal, etter Ascensias valg, være reparasjon eller utskifting av den programvaren som ikke dekker Ascensias begrensede garanti og som blir returnert til Ascensia. Denne begrensede garantien annulleres hvis programvarens feil er som resultat av ulykke, misbruk eller uriktig anvendelse. Enhver utskiftet programvare blir garantert for gjenværende lengste originale garantiperiode eller tretti (30) dager.
 2. INTET ANSVAR FOR DIREKTE ELLER FØLGESKADER. Med mindre annet er forbudt i henhold til lokal eller statlig lovgivning, skal Ascensia eller deres leverandører under ingen omstendigheter være ansvarlig for noen skader overhodet (inkludert, uten begrensning; skader for tap av forretningsfortjenester, forretningsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller annet økonomisk tap) som oppstår fra bruk av eller manglende evne til å bruke dette Ascensia-produktet, selv om Ascensia eller deres forhandler har blitt underrettet om muligheten for slike skader.
 3. FORSKJELLIG. Du skal ikke ha noen rett til å viderelisensiere noen av rettighetene i denne avtalen, uansett grunn. I tilfelle du bryter denne avtalen, skal du være ansvarlig for alle skader ovenfor Ascensia, og denne avtalen skal termineres. Hvis hvilken som helst bestemmelse av denne avtalen anses for å være ugyldig, ulovlig eller ugjennomførlig, skal ikke gyldigheten, lovligheten eller håndhevbarheten til de gjenværende delene av denne avtalen bli påvirket eller svekkes. I tilfelle en rettssak oppstår basert på denne avtalen, skal den vinnende parten tildeles alle pådratte juridiske kostnader.
 4. HELE FORSTÅELSEN. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene for forsyning av programvaren og dens tilknyttede bruksanvisninger og erstatter alle tidligere ordninger, avtaler, fremstillinger eller garantier. Denne avtalen kan ikke endres eller modifiseres med unntak av via et skriftlig instrument som utføres av hver av partene herav.
 5. GJELDENDE LOV. Denne avtalen skal styres av og fortolkes i henhold til lovene i staten New York uten henvisning til lovkonflikter. Hver av partene godtar herved den eksklusive domsmakten til domstolene i staten New York.
 6. SKATTER OG TOLL. Du skal være ansvarlig for betaling av alle skatter, avgifter og tollsatser som nå eller heretter måtte bli ilagt av noen myndighet på denne avtalen for levering, bruk eller vedlikehold av programvaren og dersom noen av de foregående skatter, avgifter eller tollsatser på noe tidspunkt er betalt av Ascensia, skal du på anmodning gi Ascensia full refusjon.
 7. BEKREFTELSER.

Jeg bekrefter at jeg har lest denne avtalen, forstår den og godtar å være bundet av vilkårene og betingelsene i den.