Stap 1:

Lees en accepteer de onderstaande algemene voorwaarden:

ASCENSIA DIABETES CARE
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
(“Overeenkomst”)

 

 

 1. VERLENING VAN LICENTIE. Ascensia Diabetes Care Holdings AG ("Ascensia") verleent u het recht om één exemplaar van het bijgesloten softwareprogramma (de "Software", Ascensia's GLUCOFACTS® Deluxe-systeemsoftware) en alle bijbehorende hulpprogramma's op één terminal aangesloten op één enkele computer te gebruiken (dat wil zeggen, met één enkele CPU). U mag de Software niet op een netwerk gebruiken of anderszins niet op meer dan één computerterminal tegelijkertijd. 

 

 1. COPYRIGHT. Het auteursrecht op de Software is eigendom van Ascensia en wordt beschermd door Canadese en Amerikaanse auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. U moet de Software behandelen als auteursrechtelijk beschermd materiaal, behalve dat u ofwel (a) één kopie van de Software mag maken uitsluitend bestemd voor back-up of archiveringsdoeleinden, of (b) de Software naar één enkele harde schijf overbrengt, op voorwaarde dat u het origineel uitsluitend als back-up of archiefdoeleinden bewaart. U mag het geschreven materiaal dat bij de Software hoort niet kopiëren.

 

 1. DUUR VAN DE LICENTIE. Als u niet voldoet aan een voorwaarde van deze Overeenkomst, wordt de licentie beëindigd. Als de software in bruikleen aan u wordt verstrekt, wordt de licentie beëindigd zodra de lening wordt beëindigd. Anders blijft de licentie geldig tot de datum waarop u de Software niet meer gebruikt, tenzij u eerder hebt beëindigd. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zult u op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen kosten de Software onmiddellijk verwijderen of vernietigen.  

 

 1. ANDERE BEPERKINGEN. U mag de Software of het geschreven materiaal niet distribueren, verhuren of op enige andere manier overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ascensia. Ook zult u de door u aan Ascensia toegekende rechten onder deze Overeenkomst niet sublicentiëren, toewijzen of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ascensia. Als Software een update is, moet elke overdracht de update en alle eerdere versies bevatten. U mag de Software of begeleidende schriftelijke materialen niet wijzigen, aanpassen of vertalen. U mag ook de copyright- en andere eigendomskennisgevingen die verschijnen op of in de Software of begeleidend geschreven materiaal niet wijzigen of verwijderen. U mag de Software niet zelf, of door een derde partij, laten reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of vertalen. 

 

 1. VERBETERINGEN EN UPDATES. Van tijd tot tijd kan Ascensia naar eigen goeddunken verbeteringen, updates of nieuwe versies van de Software verstrekken op basis van de daaropvolgende standaardbepalingen en voorwaarden daarvan. Deze Overeenkomst is van toepassing op dergelijke uitbreidingen.

 

 1. BEPERKTE GARANTIE. U aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor de selectie van de Software om de gewenste resultaten te bereiken. Ascensia garandeert dat de Software aanzienlijk zal presteren zoals beschreven in de documentatie gedurende een periode van dertig (30) dagen na het downloaden. MET UITZONDERING VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE WORDT DE SOFTWARE, ZONDER ENIGE VORM, GELEVERD ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL..

 

 1. KLANTOPLOSSINGEN. De volledige aansprakelijkheid van Ascensia en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid zal, naar de keuze van Ascensia, de reparatie of vervanging van de Software zijn die niet voldoet aan de beperkte garantie van Ascensia en die wordt teruggegeven aan Ascensia. Deze beperkte garantie is ongeldig als het falen van de Software het gevolg is van een ongeluk, misbruik of verkeerde toepassing. Voor elke vervangende Software geldt een garantie voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

 2. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE OF GEVOLGSCHADE. Tenzij anderszins verboden door lokale of nationale wetgeving, zullen Ascensia of haar leveranciers in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbrekingen, verlies van bedrijfsinformatie of andere geldelijke verliezen) voortvloeiend uit het gebruik of het onvermogen om dit Ascensia-product te gebruiken, zelfs als Ascensia of haar verdeler op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 3. OVERIGE. U zult om welke reden dan ook niet het recht hebben om een deel van de rechten van deze Overeenkomst in sublicentie te geven. In het geval van schending door u van deze Overeenkomst, bent u aansprakelijk voor alle schade aan Ascensia en wordt deze Overeenkomst beëindigd. Als een bepaling van deze Overeenkomst als ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overige delen van deze Overeenkomst hierdoor niet worden aangetast. In het geval van een gerechtelijke procedure die voortkomt uit deze Overeenkomst, zal aan de winnende partij alle gemaakte juridische kosten worden toegekend.

 4. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen de partijen voor de levering van de Software en de bijbehorende gebruikershandleidingen en vervangt alle eerdere regelingen, overeenkomsten, verklaringen en toezeggingen. Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd, tenzij door een schriftelijk addendum naar behoren uitgevoerd door elk van de partijen bij deze Overeenkomst.

 5. TOEPASSELIJKE WET. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, zonder verwijzing naar wetsconflicten. Elk van de partijen gaat akkoord met exclusieve jurisdictie voor de rechtbanken van de staat New York.

 6. BELASTINGEN EN PLICHTEN U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen, rechten of heffingen die nu of later door enige autoriteit op deze Overeenkomst kunnen worden opgelegd voor de levering, het gebruik of het onderhoud van de Software, en als een van de voorgaande belastingen, rechten of heffingen op elk moment door Ascensia worden betaald, zult u Ascensia op verzoek volledig vergoeden.

 7. VERKLARING

Ik bevestig dat ik deze Overeenkomst heb gelezen en begrijp, en ga ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.