Korak 1:

Preberite in sprejmite spodnje pogoje in določila:

ASCENSIA DIABETES CARE

LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA

(»Pogodba«)

 

 

 1. PODELITEV LICENCE. Ascensia Diabetes Care Holdings AG (»Ascensia«) vam podeljuje pravico do uporabe ene kopije priložene programske opreme (»Programska oprema«, Ascensia "GONILNIKI za USB KABEL") in vseh povezanih pripomočkov na enem terminalu, priključenem na en računalnik (torej z eno CPE). Programske opreme ne smete povezovati v omrežje ali je kako drugače uporabljati na več kot enem računalniškem terminalu hkrati.

 

 1. AVTORSKE PRAVICE. Avtorske pravice do te Programske opreme so v lasti podjetja Ascensia in so zaščitene z zakoni Kanade in ZDA o avtorskih pravicah ter z mednarodnimi pravnimi odločbami. Programsko opremo morate obravnavati kot avtorsko zaščiteno vsebino, pri čemer pa lahko bodisi (a) ustvarite eno kopijo Programske opreme izključno za namene varnostnega kopiranja ali arhiviranja, bodisi (b) prenesete Programsko opremo na en trdi disk, pod pogojem, da ohranite izvirnik izključno za namene varnostnega kopiranja ali arhiviranja. Pisnega gradiva, ki je priloženo Programski opremi, ne smete kopirati.

 

 1. TRAJANJE LICENCE. Če ne ravnate skladno s katerimkoli določilom te Pogodbe, licenca poteče. Če vam je Programska oprema na voljo kot posojilo, licenca poteče, ko poteče posojilo. V nasprotnem primeru licenca velja do datuma, ko prenehate uporabljati Programsko opremo, razen če je potekla že prej. Po prenehanju te Pogodbe morate na lastno odgovornost in stroške takoj izbrisati oziroma uničiti Programsko opremo.  

 

 1. DRUGE OMEJITVE. Te Programske opreme (v celoti ali po delih) in pisnega gradiva ne smete distribuirati, dajati v najem, lizing ali kako drugače prenesti tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja Ascensie. Prav tako ne smete podlicencirati, dodeliti ali kako drugače prenesti pravic (v celoti ali po delih), ki vam jih s to Pogodbo podeljuje Ascensia, brez predhodnega pisnega soglasja Ascensie. Če je Programska oprema posodobitev, mora vsak prenos vključevati posodobitev in vse prejšnje različice. Programske opreme in pripadajočih pisnih gradiv ne smete spreminjati, prilagajati ali prevajati. Prav tako ne smete spreminjati ali odstraniti obvestil o avtorskih pravicah ter drugih lastniških obvestil, ki so prikazana na Programski opremi ali v njej ali v pripadajočih pisnih gradivih. Niti vi niti tretja oseba ne smete na tej programski opremi izvajati obratnega inženirstva, je dekompilirati, razstavljati na dele ali prevajati.

 

 1. IZBOLJŠAVE IN POSODOBITVE. Občasno lahko Ascensia po lastni presoji ponudi izboljšave, posodobitve ali nove različice Programske opreme in ob tem spremeni splošne pogoje uporabe od objave naprej. Ta Pogodba velja tudi za takšne izboljšave.

 

 1. OMEJENA GARANCIJA. Sami prevzemate vso odgovornost za izbiro Programske opreme, ki je primerna za doseganje želenih rezultatov. Ascensia jamči, da bo Programska oprema v bistvenem delovala tako, kot je opisano v njeni dokumentaciji, in sicer za obdobje trideset (30) dni od dneva prenosa. RAZEN ZGORAJ OMENJENE OMEJENE GARANCIJE JE PROGRAMSKA OPREMA DANA NA VOLJO, KOT JE, BREZ VSAKRŠNE GARANCIJE, TAKO IZRECNE KOT NAKAZANE, MED DRUGIM VKLJUČNO Z NAKAZANO GARANCIJO PRIMERNE TRŽNE KAKOVOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

 

 1. STRANKINA PRAVNA SREDSTVA. Celotna odgovornost Ascensie in vaše izključno pravno sredstvo je, na izbiro Ascensie, popravilo ali zamenjava Programske opreme, ki ne izpolnjuje pogojev omejene garancije Ascensie in ki je bila vrnjena Ascensii. Ta omejena garancija je nična, če je do napake v Programski opremi prišlo zaradi nesreče, zlorabe ali napačne uporabe. Vsaka nadomestna Programska oprema dobi garancijo za obdobje preostanka prvotnega garancijskega obdobja ali za trideset (30) dni, kar od tega je dlje.

 

 1. BREZ ODGOVORNOSTI ZA NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO. Razen če je to prepovedano z lokalnimi ali državnimi zakoni, niso Ascensia in njeni dobavitelji v nobenem primeru odgovorni za nobeno škodo (vključno, brez omejitev, za škodo zaradi izgube poslovnega dobička, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih informacij ali drugo denarno škodo), ki bi nastala kot posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe tega izdelka Ascensie, tudi če je Ascensia oziroma njen trgovec obveščen o možnosti take škode.

 

 1. RAZNO. Iz nobenega razloga nimate pravice do podeljevanja podlicence za nobene pravice iz te Pogodbe. V primeru, da kršite to Pogodbo, ste za vso škodo odgovorni Ascensii, ta Pogodba pa preneha veljati. Če se katerokoli določilo te Pogodbe izkaže za neveljavno, nezakonito ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost, zakonitost in izvršljivost preostalih delov te Pogodbe, niti jih ne prizadene. V primeru pravnega postopka, ki bi izhajal iz te Pogodbe, uspešna stranka dobi povrnjene vse nastale pravne stroške.
 2. CELOTEN SPORAZUM. Ta Pogodba predstavlja celoten sporazum med strankama za zagotovitev Programske opreme in z njo povezanih uporabniških priročnikov, in nadomesti vse predhodne dogovore, sporazume, trditve in izjave. Te Pogodbe ni dovoljeno spremeniti ali popraviti, razen s pisnim dokumentom, ki ga ustrezno odobri vsaka od pogodbenih strank.
 3. VELJAVNO PRAVO. To Pogodbo urejajo zakoni zvezne države New York, po katerih se Pogodba razlaga, ne glede na kolizije zakonov. Vsaka od strank te Pogodbe se strinja, da imajo izključno pristojnost sodišča zvezne države New York.
 4. DAVKI IN DAJATVE. Vi ste odgovorni za plačilo vseh davkov, carin ali dajatev, ki jih lahko zdaj ali kasneje uvede kakršenkoli organ za to Pogodbo v zvezi z dobavo, uporabo ali vzdrževanjem Programske opreme, in če kateregakoli od zgoraj omenjenih davkov, carin ali dajatev kadarkoli plača Ascensia, morate Ascensii na zahtevo znesek v celoti povrniti.
 5. IZJAVE.

Izjavljam, da sem prebral/-a to Pogodbo, jo razumem in se strinjam, da me vežejo njeni pogoji in določila.