Step 1:

Review and accept the terms & conditions below:

ASCENSIA DIABETES CARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

(”Avtal”)

 

 

 1. BEVILJANDE AV LICENS. Ascensia Diabetes Care Holdings AG (”Ascensia”) beviljar dig rätten att använda en kopia av bifogad mjukvara (”Mjukvaran,” Ascensias drivrutin till USB-kabel), och alla relaterade resurser på en fristående terminal ansluten till en fristående dator (dvs. med en enda CPU). Du har inte rätt att använda Mjukvaran i nätverk eller på mer än en terminal samtidigt.

 

 1. UPPHOVSRÄTT. Upphovsrätten till Mjukvaran tillhör Ascensia och är skyddad av upphovsrättslagar i Kanada och USA samt internationella fördragsbestämmelser. Du måste behandla Mjukvaran som upphovsrättsskyddat material utom då du antingen (a) tar en kopia av Mjukvaran endast som säkerhetskopia eller för arkivering eller (b) överför Mjukvaran till en fristående hårddisk under förutsättning att orginalet endast säkerhetskopieras eller arkiveras. Du har inte rätt att kopiera det skriftliga materialet som medföljer Mjukvaran.

 

 1. LICENSENS LÖPTID. Om du underlåter att åtfölja någon punkt i detta Avtal, avbryts licensen. Om Mjukvaran tillhandahålls dig som ett lån, avbryts licensen när lånet avslutas. I annat fall kommer licensen att gälla fram till den dag så du slutar använda Mjukvaran, förutsatt att licensen inte har sagts upp tidigare. Vid uppsägning av detta Avtal skall du omedelbart ta bort eller förstöra hela Mjukvaran på eget ansvar och egen bekostnad.

 

 1. ÖVRIGA BEGRÄNSNINGAR. Du har inte rätt att distribuera, hyra ut, leasa eller på annat sätt överföra hela eller någon del av Mjukvaran eller medföljande dokumentation till någon tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Ascensia. Du har inte rätt att underlicensiera, överlåta eller på annat sätt överföra alla eller någon del av de rättigheter som du har beviljats enligt detta avtal utan skriftligt medgivande från Ascensia. Om Mjukvaran är en uppdatering måste all överlåtelse omfatta uppdateringen och alla tidigare versioner. Du har inte rätt att modifiera, anpassa eller översätta Mjukvaran eller medföljande dokumentation. Du får inte heller förändra eller avlägsna meddelanden om upphovsrätt eller andra rättigheter på eller i Mjukvaran eller medföljande dokumentation. Du har inte rätt, och får inte ge någon tredje part rätt, att omkonstruera, dekompilera, ta isär eller översätta Mjukvaran.

 

 1. FÖRBÄTTRINGAR OCH UPPDATERINGAR. Ascensia kan från tid till annan och efter eget gottfinnande tillhandahålla förbättringar, uppdateringar eller nya versioner av Mjukvaran enligt dess då gällande standardvillkor. Detta Avtal skall gälla sådana förbättringar.

 

 1. BEGRÄNSAD GARANTI. Du åtar dig allt ansvar för valet av Mjukvaran som lämplig för att uppnå de effekter du avser. Ascensia garanterar att Mjukvaran fungerar i huvudsak enligt beskrivning i dokumentationen under en tid av trettio (30) dagar från nedladdning. MED UNDANTAG AV FÖREGÅENDE BEGRÄNSADE GARANTI TILLHANDAHÅLLES MJUKVARAN I BEFINTLIGT UTFÖRANDE UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

 

 1. KUNDERS GOTTGÖRELSE. Ascensias ansvar och din exklusiva gottgörelse skall, enligt Ascensias bedömning, vara reparation eller ersättning av Mjukvara som inte uppfyller Ascensias begränsade garanti och som återsänds till Ascensia. Denna begränsade garanti upphävs om felet på Mjukvaran beror på en olycka, missbruk eller felaktig användning. All ersättning av Mjukvaran garanteras för den längsta av återstoden av den ursprungliga garantitiden och trettio (30) dagar.
 2. ANSVARSFRIHET FÖR DIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR. Om det inte på annat sätt är förbjudet enligt lag, skall Ascensia eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för någon som helst skada, inklusive utan begränsning till förlust av vinst, verksamhetsavbrott, förlust av verksamhetsinformation eller annan pekuniär förlust, på grund av användning av eller oförmåga att använda denna Ascensia-produkt, även om Ascensia har upplysts om möjligheten till sådana skador.
 3. DIVERSE. Du har inte rätt att, av något skäl, underlicensiera någon av rättigheterna enligt detta Avtal. I händelse av att du bryter mot detta Avtal, är du ansvarig för alla skador som drabbar Ascensia och Avtalet avbryts. Om någon bestämmelse i Avtalet bedöms som ogiltig, olaglig eller ej verkställbar skall giltigheten, lagligheten och verkställbarheten för övriga delar av Avtalet inte påverkas eller försvagas därav. I händelse av att en juridisk tvist uppstår på grund av Avtalet, skall den vinnande parten svara för alla juridiska kostnader som uppkommer.
 4. FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE. Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna vid leveransen av Mjukvaran och tillhörande användarmanualer, och ersätter alla tidigare arrangemang, avtal, erbjudanden och åtaganden. Detta avtal får inte ändras eller modifieras utom genom ett skriftligt instrument vederbörligen utfärdat av någon av parterna häri.
 5. GÄLLANDE LAG. Detta Avtal skall, utan hänsyn till konflikt med andra lagar, regleras av och verkställas i enlighet med lagen i delstaten New York, USA. Var och en av parterna godkänner exklusiv jurisdiktion för domstolarna i delstaten New York, USA.
 6. SKATTER OCH AVGIFTER. Du ansvarar för betalning av alla skatter, avgifter och pålagor som nu eller senare kan åläggas av någon myndighet på grund av detta Avtal om leverans, användning eller underhåll av Mjukvaran och om någon av ovanstående skatter, avgifter eller pålagor vid något tillfälle betalas av Ascensia skall du på begäran ge Ascensia ersättning.
 7. ERKÄNNANDEN.

Jag bekräftar att jag har läst och förstår detta Avtal och godkänner att vara bunden av dess villkor och bestämmelser.